Wat met auteursrechten ?

Navigatie : Start

Aan wie ?

"Kerk in Nood vzw", Abdij van Park 5,  B-3001 Leuven (België) is enige bezitter van de auteursrechten over het ganse werk van Bradi. In dit opzicht is iedereen die een deel van haar werk wenst te reproduceren ertoe gehouden contact te nemen.

Wie ?

Iedere persoon of organisatie die wenst een werk te reproduceren of de reproductie van één of meerdere schilderijen te gebruiken, om het even met welk doel of gelijk welk steunproject.

Waarom ?

Vooreerst omdat de vzw in het bezit is van de originele digitale dragers die onontbeerlijk zijn voor een goede reproductie van de schilderijen et zij kan u dit materiaal ter beschikking stellen

Bovendien omdat, indien de vzw dit mogelijk en wenselijk acht, zij een financiële tussenkomst kan vragen, ter compensatie van het gebruik van de reproducties van de schilderijen.

Deze inkomsten worden integraal gebuikt voor evangelisatieprojecten. Het betreft dus geen commerciële operatie.

Altijd ?

Ja , altijd, in deze zin dat het steeds wenselijk is ons te contacteren, al was het maar om ons te vragen de originele digital-files op te sturen met de werken die u wenst te reproduceren.

Misschien ook eenvoudigweg uit respect voor Bradi die wenste dat het zo zou gebeuren. Zo is ook de Kerk in Nood vzw op de hoogte van wat er met haar schilderijen gebeurt en zij kan tevens nuttige raad geven voor het drukken op om het even welke materie.

Hoeveel ?

U begrijpt het wel, alles hangt af van het doeleinde.

Weet ook dat het tot onze traditie behoort gratis het copyrecht te schenken in sommige

situaties, door de vzw goed te keuren. (bv als herinnering aan een priesterwijding enz).

Uw taal / Votre langue / Your language / Su idioma